مصطفی درویشی

نمایشگاه شرکت شهرک ها – قزوین

توضیحات

تور مجازی

نمایشگاه دائمی دستاوردهای صنایع کوچک و شرکت های صنعتی استان قزوین